20 kwietnia
piątek
Czeslawa, Agnieszki, Mariana
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Emerytura w zawieszeniu

Ocena: 0
789

Emeryci po uzyskaniu prawa do świadczenia mogą dalej pracować – nie ma zakazu. Muszą jednak pamiętać o zgłoszeniu tego faktu do ZUS oraz o tym, że po osiągnięciu określonych progów zarobkowych wypłata świadczenia zostanie zmniejszona albo nawet zawieszona.

Należy jednak pamiętać, że prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta w przypadku zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury. Na dzień dzisiejszy również po wejściu w życie nowelizacji ustawy emerytalnej, czyli od 1 października 2017 r., emerytów będą obowiązywały te same zasady zmniejszania i zawieszania prawa do emerytury.

Prawo do emerytury jest zawieszane lub świadczenie to jest zmniejszane w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego oraz z tytułu pełnionej służby. Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności.

Dla emerytów prowadzących pozarolniczą działalność za przychód mający wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Zasada ta stosuje się również do emerytów i rencistów osiągających przychód z działalności wykonywanej za granicą.

Za przychód mający wypływ uważa się również kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wypłacanego na podstawie przepisów Kodeksu pracy, i kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego. Wpływu na wypłatę świadczenia nie ma natomiast przychód uzyskiwany przez emeryta z tytułu honorariów wypłacanych jako wynagrodzenie za działalność twórczą i artystyczną.

Zasady dotyczące zmniejszenia i zawieszenia wypłaty stosuje się również do osób wyłączonych z obowiązku ubezpieczenia społecznego z tytułu ustalenia prawa do emerytury lub wykonujących działalność niepodlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z uwagi na podleganie temu obowiązkowi z innego tytułu.

Prawo do emerytury ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy. W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, nie wyżej jednak niż 130 proc. tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia. Kwoty te zmieniają się co kwartał. Od 1 grudnia 2016 r. 70 proc. przeciętego wynagrodzenia wynosi 2838,60 zł, natomiast 130 proc. tego wynagrodzenia wynosi 5271,60 zł.

 

Idziemy nr 2 (588), 8 stycznia 2017 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnymNajczęściej czytane artykuły

- Reklama -

SALON DZIENNIKARSKI


- Reklama -


Najwyżej oceniane artykuły