13 kwietnia
wtorek
Przemyslawa, Hermenegildy, Marcina
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Podatek od nieruchomości

Ocena: 0
507

Rozliczenie roczne z podatku dochodowego to obowiązek wszystkich podatników.

fot.pixabay.com

Natomiast właściciele i użytkownicy wieczyści oraz posiadacze samoistni nieruchomości i budynków muszą dodatkowo pamiętać o terminie zapłaty podatku od nieruchomości.

Jeżeli nieruchomość znajduje się w posiadaniu samoistnym (ale osoba ta nie jest faktycznie właścicielem nieruchomości), to obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości ciąży na tym posiadaczu samoistnym. Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

W przypadku podatników będących osobami fizycznymi termin zapłaty pierwszej raty to 31 marca 2021 r. Wymiar podatku określa decyzja wójta/burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na położenie nieruchomości. Podatnicy po nabyciu prawa własności mają obowiązek złożyć w gminie deklarację, na podstawie której urząd będzie ustalał kwotę podatku w kolejnych latach.

Podatek za dany rok jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Trzeba pamiętać, że jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa rada gminy, w drodze uchwały, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie stawek określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawę opodatkowania stanowią: dla gruntów – powierzchnia, dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa. Trochę inaczej ustala się podstawę wymiaru dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jako podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszoną o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Podatnicy w Warszawie decyzję o wysokości podatku otrzymają z Centrum Obsługi Podatnika. Dla podatnika zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku i jest płatne po jej otrzymaniu w terminach określonych w decyzji.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Ci podatnicy otrzymają decyzje o wysokości podatku rolnego. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają również między innymi grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, z wyjątkiem gruntów pod wodami jezior lub zbiorników sztucznych, grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi czy grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych.

Idziemy nr 13 (804), 28 marca 2021 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 13 kwietnia

Wtorek, II Tydzień Wielkanocny
Dzień Powszedni/wspomnienie św. Marcina I, papieża i męczennika
«Trzeba wam się powtórnie narodzić».
+ Czytania liturgiczne (rok B, I): J 3, 7b-15
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMY

- Reklama -


E-WYDANIE


Zachęcamy do prenumeraty e-wydań tygodnika IdziemyReklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -Newsletter