25 lutego
niedziela
Wiktora, Cezarego
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Lekarze katoliccy w obronie życia nienarodzonych dzieci i wolności sumienia farmaceutów

Ocena: 0
1783

Lekarze z Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich napisali kolejny list do Ministra Zdrowia, Sejmu i Senatu  w trosce o  życia nienarodzonych dzieci oraz list w trosce o wolność sumienia farmaceutów. Publikujemy oba listy.

Fot. Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich

1.02.2019 List do Ministra Zdrowia, Sejmu i Senatu w sprawie ochrony życia

Pan Prof. dr hab. n. med. Łukasz Marek Szumowski, Minister Zdrowia,

Szanowny Panie Ministrze,

Zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o wsparcie działań mających na celu ustanowienie prawa, które w pełni i bez wyjątków będzie chroniło życie ludzkie od poczęcia. Prawo do życia wynika z natury i żadnej społeczności nie wolno nikogo pozbawiać tego prawa, wręcz przeciwnie, każde społeczeństwo ma obowiązek wszystkim bez wyjątku je zagwarantować. Wszyscy lekarze w naszym kraju składają przysięgę, że będą służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu.  W tej przysiędze nie ma wyjątków i nie może ich być w praktyce lekarskiej.

W Polsce, w ostatnich latach, niepokojąco wzrasta liczba dzieci zabijanych w procedurze tzw. aborcji, mimo, że Konstytucja zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia (Art. 38). Większość z nich to dzieci z rozpoznaniem lub podejrzeniem choroby albo wady wrodzonej. Dzieje się tak, pomimo poparcia społecznego 830.000 obywateli i pozytywnej opinii sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka dla Projektu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymaj Aborcję” z kwietnia 2017 roku.  Nadal funkcjonuje przesłanka eugeniczna Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, która narusza Kodeks Etyki Lekarskiej (Art.2.). Do jego przestrzegania zobowiązuje lekarzy Ustawa o wykonywaniu zawodu (Art. 4).

Liczba aborcji w 2000r. wynosiła w Polsce 139, a w 2017 r. wzrosła do 1069. Ten dynamiczny wzrost liczby wewnątrzłonowo uśmierconych dzieci może być wynikiem zmian kryteriów dotyczących uzasadnienia aborcji w konkretnych przypadkach, popularyzacji tzw. programu profilaktyki wad wrodzonych, polegającego na prenatalnym rozpoznawaniu wady poczętego i rozwijającego się w łonie matki dziecka i proponowaniu rodzicom zabójstwa ich dziecka w procedurze aborcji. „Program” ten zapewnia szpitalom dodatkowe dochody. Rodzice są nierzadko przymuszani przez lekarzy do uczestniczenia w tym programie a lekarze przez swoich przełożonych do rezygnowania z przysługującej im klauzuli sumienia. Najczęściej zabójstwa wewnątrzłonowe są wykonywane w szpitalach, bez równoczasowej weryfikacji anatomopatologicznej i genetycznej choroby dziecka, dlatego nie można wykluczyć, że coraz częściej życie, już w łonie matki, tracą zupełnie zdrowe, ale niechciane przez rodziców dzieci.

W wyniku poprawy standardów opieki medycznej, osoby z zespołem Downa przeżywają obecnie 50 – 60 lat. W związku z tym zespół Downa nie spełnia kryterium ciężkiego nieodwracalnego uszkodzenia płodu w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku.

Obecna sytuacja prawna i stosowanie prawa w praktyce utrwalają mentalność eugeniczną, coraz częściej sprowadzając diagnostykę prenatalną do roli narzędzia usprawiedliwiającego śmiertelny wyrok, zamiast pomocy w zaplanowaniu i poprowadzeniu terapii dziecka.

Szanowny Panie Ministrze, ufamy, że przyczyni się Pan do:

  • przyśpieszenia procedowania w Sejmie projektu Ustawy „Zatrzymaj Aborcję”
  • zaprzestania obowiązkowego umieszczania procedury aborcji z treści umów wszystkich oddziałów położniczo – ginekologicznych z Narodowym Funduszem Zdrowia
  • stworzenia warunków umożliwiających przestrzeganie wolności sumienia pracowników medycznych

Życzymy Panu Ministrowi błogosławionego nowego 2019 roku

Z wyrazami szacunku, w imieniu lekarzy zrzeszonych w Katolickim Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich:

Prezes: dr n. med. Elżbieta Kortyczko, e-mail: prezeskslp@gmail.com

Zastępcy: prof. dr hab. n. med. Alina T. Midro, e-mail:  alinamidro@gmail.com

prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan, e-mail: b.chazan@wp.pl

Delegat Oddz. Mazowieckiego: lek. med. Grażyna Rybak, e- mail: grazyna.rybak@op.pl

Dnia 1 luty 2019 roku

2.02.2019 List KSLP do Ministra Zdrowia, Sejmu i Senatu w sprawie klauzuli sumienia farmaceuty

Pan Prof. dr hab. n. med. Łukasz Marek Szumowski, Minister Zdrowia,

Szanowny Panie Ministrze,

popieramy działania polskich farmaceutów, którzy upominają się o wolność sumienia i zmiany przepisów prawnych, które umożliwią korzystanie z tej wolności.  Popieramy Petycję farmaceutów w sprawie zmiany Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2016 r. poz. 2142 ze zm.), która dotyczy między innymi możliwości odmowy przez farmaceutę albo technika farmaceutycznego wydania albo zapewnienia nabycia produktu leczniczego. Petycja ta została złożona w dniu 17.05. 2017.  http://orka.sejm.gov.pl/petycje.nsf/nazwa/145-232-17/$file/145-232-17.pdf 

Prawo farmaceuty do postępowania zgodnie z sumieniem, w tym sprzeciwu sumienia, gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 53 ust. 1), Ustawa o izbach aptekarskich (art. 21) oraz Kodeks Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej (art. 3). Farmaceuta powołując się na sprzeciw sumienia może także odnieść się do przepisów Prawa farmaceutycznego (art. 96 ust. 5), które pozwalają farmaceucie na odmowę wydania środka, którego zastosowanie zagrażałoby życiu lub zdrowiu pacjenta lub który mógłby być użyty w celu pozamedycznym.

Farmaceuci są pozbawieni prawa do klauzuli sumienia, mimo, że  Rada Europy w dniu 7 X 2010 r. przyjęła rezolucję, pt: Prawo do klauzuli sumienia w ramach legalnej opieki medycznej, która wzywa do respektowania prawa pracowników medycznych do klauzuli sumienia, to z tego prawa korzystają w Polsce tylko lekarze, pielęgniarki i położne. Farmaceuci są dyskryminowani i zmuszani do sprzedawania środków farmakologicznych niszczących ludzką płodność lub zabijających zarodek ludzki w początkach jego istnienia. Takie działanie wobec farmaceutów jest  sprzeczne z Kodeksem Etycznym Aptekarza, w którym w par. 3 stwierdza się, że powołaniem aptekarza jest współudział w ochronie życia i zdrowia oraz zapobieganie chorobom, a także z par. 4. mówiącym, że farmaceuta wykonując swój zawód musi mieć wolność postępowania zgodnie ze swoim sumieniem.

Deklarujemy  poparcie dla farmaceutów, którzy zabiegają o pełne korzystanie z prawa sprzeciwu sumienia wobec sprzedaży środków niszczących ludzkie życie i ludzką płodność.  Zdecydowanie sprzeciwiamy się nakładaniu obowiązku sprzedaży tych produktów na farmaceutów czy też apteki. Narzucanie takich zobowiązań jest wyrazem presji i dyskryminacji, czego wyraźnie zabrania wymieniona powyżej rezolucja Rady Europy. Każdy farmaceuta lub właściciel apteki powinien, zgodnie ze swoim sumieniem i Kodeksem Etyki Aptekarza, mieć wolność wyboru odnośnie sprzedaży tych środków, jak i posiadania ich we własnej aptece.

Sprzeciw sumienia farmaceuty nie dotyczy tylko bezpośredniego udziału w czynie uznanym za zły (niemoralny), ale też współdziałania (pomagania) w czynie, który sam w sobie jest zły lub prowadzi do złego skutku. Zobowiązanie farmaceuty do zapewnienia dostępu do kwestionowanych moralnie preparatów i substancji farmakologicznych  np. poprzez wskazanie innej apteki zmusza go do uczestniczenia w jego zdaniem moralnie  nagannych czynnościach i  niweluje w swej istocie jego prawo  do postępowania zgodnie z sumieniem oraz stanowi jego nieuzasadnione ograniczenie.

Sprzeciw sumienia farmaceuty jest uzasadniony racją etyczną, a taką jest niewątpliwie poszanowanie zdrowia i życia pacjenta.  Farmaceuta nie narzuca pacjentowi swoich poglądów, ale korzysta z przysługującej mu wolności sumienia, realizuje swoje prawo do sprzeciwu sumienia, co nie zamyka pacjentowi drogi do nabycia kwestionowanych etycznie środków.

Farmaceuta, jak każdy człowiek, jest zobowiązany chronić życie każdego człowieka w okresie prenatalnym od jego poczęcia, zgodnie z  Ustawą z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Obowiązek ten wzmacnia prawo farmaceuty do sprzeciwu sumienia wobec dystrybucji środków mogących niszczyć ludzkie życie na początku jego istnienia.

Farmaceuci stanowią ważny element systemu opieki nad zdrowiem i życiem. Nie mogą być pozbawieni prawa do zachowania czystości swojego sumienia i sumienia pacjentów podczas wykonywania swoich społecznie ważnych obowiązków.

Liczymy na pomoc Pana Ministra w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku

Lekarze KSLP

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 26 lutego

Poniedziałek, II Tydzień Wielkiego Postu
Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.

+ Czytania liturgiczne (rok B, II): Łk 6, 36-38
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

+ Nowenna zawierzenia woli Bożej - o. Dolindo
Koronka ku czci Siedmiu Boleści Matki Bożej

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMY

Co? Gdzie? Kiedy?
chcesz dodać swoje wydarzenie - napisz
Blisko nas
chcesz dodać swoją informację - napiszMateriał Partnera PortaluNajwyżej oceniane artykuły

Blog - Ksiądz z Warszawskiego Blokowiska

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.Newsletter